Armenian-History.com
All about Armenians and Armenian History
 

News and Updates

News

Necropolis of Armenian Royal Family Found in Urfa (present Turkey)

Category:
Hits: 3948

vnutr 2Graves and mosaics were found in the rock during archaeological excavations near the castle, located in Urfa (Present Turkey)

According to the Turkish website Karar.com, archaeologists suggest that during the excavation, they found the tomb of the family of king Abgar. They believe that 10 members of his family are buried in the tomb.

The oldest winery in the world is 6100 years old & it’s located in a cave in Armenia

Category:
Hits: 1921

Areni winery caveWine has been a part of human life, culture, and diet, since time immemorial. In ancient Greece, wine was praised by poets, historians, and artists, and was frequently referred to in the works of Aesop and Homer.

Dionysus, the Greek god of wine, represented not only the intoxicating power of wine but also its social and beneficial influences.

Wine is far older than recorded history and could date back over 20 million years ago, as fermenting yeasts evolved together with fruit bearing flowering plants.

Հերթական անգամ Հայ ժողովուրդը ստիպված է իր արյան գնով պաշտպանել սեփական հողում ապրելու իրավունքը:

Category:
Hits: 2497

Հերթական անգամ Հայ ժողովուրդը ստիպված է իր արյան գնով պաշտպանել սեփական հողում ապրելու իրավունքը: Զսպվածություն, տոկունություն և կամք բոլորիս ու հատկապես սահմանը պաշտպանող հերոսներին:

Իրադարձությունների վերաբերյալ հավաստի տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք այցելել www.mil.am կայքը կամ https://www.facebook.com/arcrun:

if you need trustable information concerning the situation in (Artsakh )NKR you can use this sources www.mil.am https://www.facebook.com/arcrun